Zapytanie ofertowe

dla geodetów na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

 

Wójt Gminy Górzyca  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Pamięcin gm. Górzyca.

Zamawiający prowadzi niniejsze postepowanie w formie uproszczonej – zapytania o cenę do geodetów uprawnionych. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843 ze zm. w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

ZAKRES RZECZOWY PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Pamięcin gmina Górzyca, powiat słubicki, woj. lubuskie oznaczonej jako działka nr 117/8 z działką sąsiednią oznaczoną nr 118.

Działki stanowią własność osób fizycznych.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

a)     analiza stanu prawnego nieruchomości,

b)    wyznaczenie terminu i przeprowadzenie wszystkich czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

c)     sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy.

TREMIN I MIEJSCE SKALDANIA OFERT: do dnia 31.08.2020r. w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Mieszkańców w  Urzędu Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1 69-113 Górzyca, email:
ug@gorzyca.pl, amalecka@gorzyca.pl


ROZPATRZENIE OFERT: 01.09.2020r.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularze oferty (załączonego do niniejszego zapytania ofertowego) i przesłania lub dostarczenia go na adres Zamawiającego.
      
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urząd Gminy Górzyca w Górzycy, bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który oferuje najniższą cenę.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 2, w godz. pracy Urzędu, tel. (95 759 18 78                   wew. 12.

Górzyca, dnia 17 sierpnia 2020r.

Wójt Gminy Górzyca

  (-) Robert Stolarski