Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2)      określenie sposobu wykonywania uchwał,

3)      gospodarowanie mieniem komunalnym,

4)      wykonywanie budżetu,

5)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

W realizacji zadań własnych wójt podlega wyłącznie radzie gminy.


Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg:

- w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 8:00 do 10:00 (pokój nr 8)