Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzyca w rejonie miejscowości: Żabice, Czarnów, Stańsk i Spudłów - ogłoszenie o przyjęciu dokumentu

        Górzyca, dnia 08 stycznia 2020 r.

 

znak:GP.6720.1.2018

OGŁOSZENIE

o przyjęciu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzyca

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Gminy Górzyca uchwały nr XIV.74.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzyca.

Z treścią wyżej wymienionej uchwały oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy – ul. 1-go Maja 1, 69-113 Górzyca, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy w zakładce: ochrona środowiska i budownictwo planowanie przestrzenne.


Klauzula informacyjna dla Składającego Uwagę:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
• Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Górzycy jest Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, ug@gorzyca.pl.
• Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
• Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
• Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzyca.
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty sporządzające projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzyca; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – kategoria archiwalna – A – czas nieokreślony.
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym, warunkiem złożenia i rozpatrzenia Uwagi, Uwaga bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzona.
• Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Załączniki

podsumowanie i uzasadnienie (7.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognoza_gorzyca_mapa (20.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała (436.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzgodnienie PPIS (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzgodnienie RDOŚ (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz uwag aneks nr 1 (433.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz uwag cz. 1 (646.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz uwag cz. 2 (874.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 - uwarunkowania (13.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - kierunki (13.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - rostrzygnięcie uwag (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Czapłon
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Czapłon
Data wprowadzenia:2019-10-03 08:06:20
Opublikował:Sławomir Czapłon
Data publikacji:2019-10-03 08:36:21
Ostatnia zmiana:2020-01-08 14:23:38
Ilość wyświetleń:256
Gmina Górzyca
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij