Załatwianie spraw obywateli przez stanowiska pracy Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy:
Wójt Gminy Robert Stolarski
tel. 95 759 12 11  wew. 32 (sekretariat UG)
e-mail: robertstolarski@wp.pl

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
-   w każdy poniedziałek miesiąca w godz. od 8°° do l 6 30 (pokój nr 8)

Zastępca Wójta  Anna Kwiek-Judycka   tel. 95 759 12 11 wew. 32 (sekretariat UG)
e-mail: a.kwiek@gorzyca.pl
Wykonuje zadania Zastępcy  określone odrębnymi zarządzeniami Wójta.
 
Sekretarz Gminy Anna Kwiek-Judycka t el. 95 759-12-11  e-mail: sekretarz@gorzyca.pl
-   Koordynuje i zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy i organizację jego pracy;
-   Odbiera oświadczenia woli testatorów (sporządza testament).

Skarbnik Gminy Beata Gołębiowska

Tel. 95 759-12-11 w. 36;  97 759 18 86;  e- mail: skarbnik@gorzyca.pl
- Koordynuje i nadzoruje gospodarkę finansową gminy.

Kierownik USC w Górzycy   Katarzyna Strzelecka
Tel.  95 759 12 11 w.44;  95 759 18 94 ;  e-mail: k.strzelecka@gorzyca.pl
Załatwia  sprawy:
-  wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku konkordatowego
-  sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
- udzielanie ślubów - niekonkordatowych (zawieranie związku małżeńskiego?przez Kierownika USC)
- wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych?    osobowych
- zgłoszenie urodzenia dziecka
- zgon - rejestracja
-  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
-  nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie
z zakresu oświaty:
-dowóz uczniów  do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę poza terenem gminy
-prowadzenie Systemu Informacji Oświatowych
-zwrot dla pracodawców środków finansowych poniesionych na przyuczenie i naukę  młodocianych
-inne sprawy związane z funkcjonowaniem szkół publicznych i niepublicznych, w tym rejestracja szkół i przedszkoli niepublicznych.

Zastępca Kierownika USC w Górzycy Kamila Hadryś 
Tel. 95 759 12 11 w 43;    95 759 18 93;  e –mail : k.hadrys@gorzyca.pl;
Zastępuje Kierownika USC w Górzycy oraz prowadzi sprawy z zakresu:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
- nadawanie numeru PESEL
- sprawy meldunkowe
- aktualizacja stałego rejestru wyborców i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie
-  kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży
-  przyznawanie stypendiów szkolnych,
-  obsługuje punkt potwierdzający Profil Zaufany.

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej  Agnieszka Nerko
Tel. 95 759 1211 wew. 28;  95 759 18 78;  e-mail: a.nerko@gorzyca.pl  
koordynuje  zadaniami  referatu oraz nadzoruje  Zakład Gospodarki Komunalnej  w Górzycy w zakresie  spraw komunalnych i mieszkaniowych. Ponadto bezpośrednio  prowadzi sprawy:
-  sprzedaż, dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz organizacja przetargów w tym zakresie
-   podział nieruchomości
-   odpisy dokumentów teczek gospodarstw
-   wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno —rentowych i sporządzanie zeznań świadków
-   udzielanie informacji o numerach Ksiąg Wieczystych
-   współpraca z geodetami i rzeczoznawcami majątkowymi
-   udzielanie informacji o przepisach prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.
- prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i łowiectwa

Stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji  i gospodarki przestrzennej w Referacie  Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Sławomir Czapłon
Tel. 95 759 12 11 w. 21;  95 759 18 71;  e-mail:  s.czaplon@gorzyca.pl
Załatwia sprawy:
-   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
-  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?-  prowadzenie spraw studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz udostępnienie do celów publicznych
-   wydawanie postanowień dotyczących podziału nieruchomości
-  prowadzenie inwestycji gminnych i prowadzenie obiektów budowlanych stanowiących własność gminy
-  współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Słubicach w sprawie nadzoru budowlanego na terenie gminy
- prowadzenie spraw inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia  w energię elektryczną, energię odnawialną i gaz .
- dokumentowanie współpracy Gminy Górzyca w stowarzyszeniu „Odra dla turystów „
 
Kierownik  Zespołu ds. Funduszy UE i spraw organizacyjno-kadrowych Agnieszka Pilarska
Tel. 95 759 12 11;  e-mail: a.pilarska@gorzyca.pl

Załatwia sprawy:
-Kierowanie i koordynowanie pracą Zespołu ds. Funduszy UE oraz opracowywanie i realizacja  projektów unijnych  gminy  ,
- Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu

- Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym przygotowanie organizacyjne w celu przeprowadzenia naboru

- prowadzenie komisji socjalnej urzędu gminy

- prowadzenie spraw BHP i p.poż. pracowników urzędu

- współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy

- prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych

- prowadzenie zadań z zakresu funduszu sołeckiego

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania bezrobotnych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz stażystów i praktykantów


Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych, sekretariatu i promocji gminy Justyna Kowalska Tel. 95 759 12 11 w. 32;  95 759 18 82;  e-mail: ug@gorzyca.pl
Załatwia sprawy:
-  

-        obsługa organizacyjna wójta i sekretarza oraz przyjmowanie interesantów zgłaszających się do wójta i organizowanie im kontaktu z kierownictwem urzędu bądź kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych urzędu

-        organizowanie spotkań i zebrań organizowanych przez wójta i sekretarza

-        obsługa kancelaryjna, przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu

-        obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie

-        przygotowanie materiałów promocyjnych gminy na potrzeby gminnej strony internetowej

-        prowadzenie skarg i wniosków

-        wprowadzanie do BIP zarządzeń kierownika urzędu i przeprowadzonych kontroli

-        prowadzenie rejestru zarządzeń wójta jako kierownika urzędu

-        ewidencja upoważnień i pełnomocnictw

-        prowadzenie spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej urzędu

Samodzielne stanowisko ds. samorządowych Grażyna Markowska
Tel. 95 759 12 11;   e-mail: g.markowska@gorzyca.pl
-  prowadzenie obsługi  Rady Gminy i komisji  oraz obsługa posiedzeń  Wójta  jako organu wykonawczego gminy
-   udostępnianie informacji publicznej dotyczącej posiedzeń Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy
-  prowadzenie i   udostępnianie rejestru przepisów prawa miejscowego uchwalanych przez Radę Gminy oraz  Wójta
 - prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy  i rejestru zarządzeń Wójta Gminy jako organu  wykonawczego gminy
-   gromadzenie i udostępnianie do wglądu publicznego oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy
-   prowadzenie spraw sołectw gminy
-  prowadzenie spraw  związanych   z wyborami  samorządowymi , Sejmu i Senatu ,Prezydenta oraz do Parlamentu Europejskiego.

Samodzielne stanowisko pracy ds. podatków, opłat i  funduszy strukturalnych dla rolnictwa  Anna Poberecka
Tel. 95 759 12 11 w.33;  95 759 18 83; e-mail: a.poberecka@gorzyca.pl   
Załatwia sprawy:
-   podatek od środków transportowych  (wymierzanie podatku, odroczenia, umorzenia, raty)
-   podatek rolny ( wymierzanie podatku, odroczenia, umorzenia, raty)
-   podatek od nieruchomości (wymierzanie podatku, odroczenia, umorzenia, raty)
-   zwolnienia od podatku za grunty wyłączone z produkcji rolnej
-   wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych (użytki rolne i ha przeliczeniowe) oraz o dochodzie z gospodarstwa rolnego
-   wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
-   zwrot podatku akcyzowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej
-   koordynacja i współpraca z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Słubicach w zakresie dopłat bezpośrednich dla rolników.

Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji finansowej  i  archiwum Eryka Paliwoda  
Tel. 95 759 12 11 w. 33;    95 759 18 83;    e-mail: e.paliwoda@gorzyca.pl
Załatwia sprawy:
-   wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
-  egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz należności wynikających z zawartych umów cywilno- prawnych oraz za odpady komunalne (śmieci)
-   współpraca z organami egzekucyjnymi (Urząd Skarbowy i Komornik w zakresie ściągania zaległości podatkowych oraz innych należności)
-   wydawanie innych zaświadczeń podatkowych
-  zaopatrzenie materiałowe Urzędu Gminy
- prowadzenie archiwum zakładowego.

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, zamówień publicznych i informacji niejawnych Ewa Kulica
Tel. 95 759 12 11 w. 41;   95 759 18 91;    e-mail: e.kulica@gorzyca.pl
Załatwia sprawy:
-   rejestracja przedpoborowych i pobór;
-   nadawanie świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej;
-   nadawanie przydziałów osobowych do formacji obrony cywilnej;
-   prowadzenie innych  spraw  z zakresu zarządzania kryzysowego
-  pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta Gminy ds. informacji niejawnych
-  prowadzenie centralnego rejestru  umów  zawieranych przez   Gminę
-   prowadzenie przetargów na zamówienia publiczne.
            
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej , spraw społecznych  i  ochrony danych osobowych  Ewa Piechota
Tel .759-12-11 wew. 26;   97 759 18 76;   e-mail: e.piechota@gorzyca.pl
Załatwia sprawy:
-  wpis, zmiana i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
-  wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- wydawanie decyzji na prowadzenie zgromadzeń i imprez masowych
- z zakresu kultury i sportu ,  w tym  prowadzenie  Rejestru instytucji  kultury na terenie gminy
- prowadzenie rejestru zawartych porozumień  międzygminnych
- dokumentowanie współpracy gminy  w Stowarzyszeniu  Gmin Polskich  Pro Europa Viadrina.
- sprawy zdrowia , w tym  oświata i profilaktyka zdrowotna  i funkcjonowanie aptek
 - prowadzenie spraw z zakresu ochrony  danych osobowych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi , opracowywanie programów współpracy  i organizowanie  konkursów ofert na realizację zadań publicznych  oraz rozliczanie dotacji .
-współpraca z policją.

Samodzielne stanowisko pracy ds.  informatycznych i telekomunikacji Tomasz Raźny
 tel. 795 12-11 w.40;  95 759 18 90;    e-mail: tomek@gorzyca.pl
Prowadzi sprawy:
- nadzór  na prawidłowym funkcjonowanie sieci  komputerowych w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych  gminy
- wdrażanie programów komputerowych  i ich aktualizacja
-administrowanie w porozumieniu z Sekretarzem  Gminy Biuletynem Informacji Publicznej i internetową  stroną  gminy
-obsługa informatyczna  wyborów
-administrowanie komputerowe  bezpieczeństwem danych osobowych .

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gabriela Bajsarowicz tel. 795 12-11 w.42;  95 759 18 92;    e-mail: g.bajsarowicz@gorzyca.pl
Prowadzi sprawy:
- wydawania zezwoleń na wycinkę drzew
- wydawanie zezwoleń  na świadczenie usług komunalnych,
- prowadzenie postępowania w zakresie  ocen oddziaływania na środowisko
- nadzór nad przestrzeganiem  Regulaminu porządku i czystości  w gminie
-sprawy z zakresu ochrony przyrody  i lasów oraz zwierząt,
- sprawy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego
-prowadzenie Funduszu Ochrony  Środowiska i przyjmowanie wniosków o usuwanie azbestu
-współpraca z CZG -12 i dokumentowanie spraw związanych  z przynależnością gminy do Celowego Związku Gmin CZG-12
- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej . w tym  melioracja szczegółowa i podstawowa oraz współpraca z Wojewodą  w zakresie spraw  gospodarki wodnej dot. kanałów i rzek
-z zakresu ochrony przed powodzią.,

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej i dróg Ewelina Pakos
tel.  95 759 -12-11 wew. 27;   95 759 18 77;    e-mail: e.pakos@gorzyca.pl
Prowadzi sprawy:
1) Prowadzenie bazy danych właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
2) Prowadzenie postępowań dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) Prowadzenie sprawozdań i analiz z zakresu gospodarki odpadami oraz przyjmowanie sprawozdań od przedsiębiorców,
4) Prowadzenie spraw związanych z rejestrem działalności regulowanej,
5) Bieżący kontakt z przedsiębiorcą wykonującym usługi w zakresie zawartej umowy z ZGK ( harmonogram odbioru odpadów, obsługa PSZOK, inne ustalenia wynikające z umowy) oraz bieżący kontakt z sołtysami w tym zakresie,
6) Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej z przedsiębiorcą,
7) Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
8) Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
9) Prowadzenie spraw z zakresu drogownictwa oraz współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
10) Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji pasażerskiej PKS i PKP,

Maria Hołubowicz Przewodnicząca GKRPA
Tel. 759-15-27,    759-11-41 (OPS w  Górzycy)
Pełni  funkcję Przewodniczącej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
.Komisja odbywa posiedzenia raz w miesiącu oraz członkowie komisji pełnią dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca  w OPS w Górzycy , który jest siedzibą komisji. Realizatorem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

Jednostka organizacyjna gminy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. l Maja 14/2 Kierownik: Tomasz Stupienko
Tel. 759-12-73;    e-mail: zgk@gorzyca.pl
Kieruje Zakładem, którego przedmiotem działania jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej gminy Górzyca poprzez prowadzenie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności:
-  administracja komunalnymi  zasobami  mieszkaniowymi  i lokalami  użytkowymi, w tym zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,
-  obsługa wodociągów i zaopatrzenie w wodę, w tym  zawieranie umów na  dostarczanie wody i naliczanie opłat za wodę
-   obsługa kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków, w tym zawieranie umów na odprowadzanie ścieków i naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków
-   prowadzenie cmentarzy komunalnych i pobieranie opłat
-  utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni, parków komunalnych;
-  prowadzenie targowisk i przystanków autobusowych;
-  załatwianie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na włączanie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- nadawanie numerów  porządkowych nieruchomości oraz kontrola w tym zakresie
- nadzór na oświetleniem ulicznym w gminie
- prowadzenie  zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej i ich ewidencja oraz wyłapywanie psów.

Jednostka organizacyjna gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy, ul. Kostrzyńska 15 a
Kierownik: Edyta Danicka
Tel. 95 759 15 27 ;     e-mail: ops@gorzyca.pl
Kieruje Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który  jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań zleconych i zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Górzyca.
Ośrodek  jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W Ośrodku załatwiane  są sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz  500+.  Przy OPS działa Klub Seniora .

Jednostka organizacyjna gminy (instytucja kultury) Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy ul. Polna 8/2 Dyrektor: Małgorzata Gniewczyńska
Tel. 95 759 12 36;     e-mail: gok@gorzyca.pl
Kieruje Ośrodkiem, którego podstawowym celem jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty w zakresie tworzenia, upowszechniania kultury i edukacji
kulturalnej.
GOK administruje Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy oraz
świetlicami wiejskimi. Realizuje również sprawy z zakresu kultury fizycznej,
sportu i turystyki. zarządzając także Kompleksem Sportowo –Rehabilitacyjnym w Górzycy .
Prowadzi:
- wynajem sal oraz urządzeń znajdujących się w świetlicach wiejskich oraz CSPN Kompleksie Sportowo –Rehabilitacyjnym
-  wynajem ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w Żabicach;
-  ewidencjonowanie zawiadomień imprez artystycznych i rozrywkowych organizowanych przez osoby fizyczne i inne podmioty.
- prowadzi  pracownię  kulturalną dla dzieci  w wieku od 4-5 lat.

Jednostka organizacyjna gminy (instytucja kultury)
Gminna Biblioteka Publiczna  w Górzycy
Siedziba mieści się w Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich
Ul. Polna 8/2 Dyrektor: Alicja Kucharczyk
Tel. 759 12 51;   e- mail: bibliotekagorzyca@wp.pl
Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię  w Górzycy oraz filię biblioteczną w
Czarnowie, obie biblioteki  są wyposażone w sprzęt komputerowy  do nieodpłatnego korzystania przez czytelników  pozyskanego  w ramach programu „ IKONKA”. Prowadzone są  też punkty biblioteczne w Pamięcinie i Żabicach.

Jednostka organizacyjna gminy Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego  w Górzycy Ul. Wolności 17 ?Dyrektor: Ewa Thiemann
Tel. 7- 59- 12- 28;     e mail: zespolszkol@autograf.pl

Jednostka organizacyjna gminy
Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie

Ul. Plac Wolności 8
Dyrektor: Marta Lipok
Tel.7-59-12-79;  e-mail: spkresowianie@poczta.onet.pl

Jednostka organizacyjna gminy
Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach

Ul .Października 12
Kierownik Monika Karasińska
Tel. 95 759 12-08;  e-mail: wtz@gorzyca.pl

Przedmiotem działania Warsztatu jest  rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych  finansowana przez PEFRON  , które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności uzyskały wpis upoważniający do uczestniczenia w terapii zajęciowej.

Jednostka organizacyjna gminy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy

ul. Kostrzyńska 15 a;   tel. 95 759  15 27; e- mail:  sds@gorzyca.pl
Kierownik: (obecnie osoba zastępująca Edyta Danicka do czasu wyłonienia kierownika w konkursie)

Środowiskowy  Dom Samopomocy wykonuje zadania określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, jest  jednostką pobytu dziennego  obejmującą wsparciem osoby upośledzone umysłowo (typ B) lub wykazujące  inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych  (typ C).
Skierowanie do ŚDS wyżej wym. osób następuje w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy.