Urząd Gminy w Górzycy informuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.

Urząd Gminy w Górzycy informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Górzyca, mający siedzibę w Górzycy, przy ul. 1 Maja 1.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Górzycy, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.