REJESTRY

 

1) Uchwał Rady Gminy

- rejestr prowadzi Inspektor ds. samorządowych

2) Interpelacje i wniosków Radnych oraz wniosków i opinii Komisji Rady

- rejestr prowadzi Inspektor ds. samorządowych

3) Zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego

- rejestr prowadzi Inspektor ds. samorządowych

4) Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

- rejestr prowadzi Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

5) Skarg i wniosków oraz petycji

- rejestr prowadzi Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

6) Aktów prawa miejscowego

- rejestr prowadzi Inspektor ds. samorządowych

7) Aktów wewnętrznych – Zarządzeń Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy

- rejestr prowadzi Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

8) Aktów Stanu Cywilnego

- rejestr prowadzony jest w Systemie Rejestrów Państwowych

9) Wyborców

- rejestr prowadzi organ gminy na podstawie rejestru mieszkańców

10) Wydanych dowodów osobistych

- rejestr prowadzi Urząd Gminy w Górzycy w Systemie Rejestrów Państwowych

11) Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

- rejestr prowadzi Inspektor ds. Budownictwa , Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Dróg

12) Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- rejestr prowadzi Inspektor ds. Budownictwa , Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Dróg

13) Przedpoborowych i kwalifikacji wojskowej

- rejestr prowadzi Inspektor ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Zamówień Publicznych  i Informacji Niejawnych

14) Umów i zleceń

- rejestr prowadzi Inspektor ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Zamówień Publicznych  i Informacji Niejawnych

15) Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- rejestr prowadzi Gł spec. ds. Działalności Gospodarczej, Spraw Społecznych i Ochrony Danych Osobowych

16) Rejestr Działalności Regulowanej
- Inspektor ds. Gospodarki Odpadami, Gospodarki Przestrzennej i Dróg

EWIDENCJE


1) Działalności gospodarczej

– ewidencję prowadzi Gł spec. ds. Działalności Gospodarczej, Spraw Społecznych i Ochrony Danych Osobowych w systemie CEIDG

2) Ludności

- ewidencję prowadzi Urząd Gminy w Górzycy w Systemie Rejestrów Państwowych

3) Podatników

- ewidencję prowadzi Inspektor ds. Podatków, Opłat i Funduszy Strukturalnych dla Riolnictwa

4) Sprzedaży Nieruchomości na terenie Gminy

- ewidencję prowadzi Kierownik Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej

5) Szkół i placówek publicznych i niepublicznych

- ewidencję prowadzi Kierownik USC prowadzący sprawy oświaty