OGŁOSZENIE

O przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie statutów sołectw: Górzyca, Żabice, Czarnów, Stańsk, Laski Lubuskie, Pamięcin, Radówek.

W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców Gminy Górzyca przekazuję do konsultacji społecznych projekty uchwał w sprawie statutów sołectw stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1. ustala się następujące terminy konsultacji:

- rozpoczęcie: 03.12.2020 r,

- zakończenie: 23.12.2020 r.

 2.  Konsultacje przeprowadza się w formie udostępnienia projektów uchwał wraz z kartą konsultacyjną na stronie internetowej Gminy Górzyca oraz BIP.  Projekty statutów zostały umieszczone za tablicach informacyjnych w każdym sołectwie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Górzyca. Uwagi, wnioski i opinie można zgłaszać w formie pisemnej u sołtysa lub w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Górzycy. Karty konsultacyjne, wszelkie uwagi oraz propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 23 grudnia 2020 roku na adres: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, przesłać pocztą elektroniczną na adres: ug@gorzyca.pl ewentualnie w zeszycie uwag znajdującym się w przy wejściu do Urzędu Gminy w Górzycy.

 

                                                                                              Wójt Gminy Górzyca

                                                                                              (-)Robert Stolarski