Kierownik  Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi –terapeuta/instruktor terapii zajęciowej

 1. Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy ul. Kostrzyńska 13a, 69-113 Górzyca
 2. Stanowisko pracy: terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.
 3. Wymagania konieczne:
 4. wykształcenie minimum średnie i policealna szkoła o specjalności: terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe i podyplomowe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika;
 5. znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 6. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. nieposzlakowana opinia.
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność;
 13. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu;
 14. umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia;
 15. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 16. wysoka kultura osobista, odporność na stres;
 17. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu.
 18. Zakres zadań na stanowisku:
 19. organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych
 20. praca w zespole terapeutyczno-wspierającym i realizowanie jego ustaleń;
 21. planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej;
 22. prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej;
 23. monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji;
 24. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej;
 25. towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć;
 26. wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem;
 27. pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów;
 28. pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości podopiecznych podczas zajęć;
 29. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika
 30. Informacja o warunkach pracy:
 1. wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony;
 2. miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się na parterze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy
 3. stanowisko pracy – praca w systemie jednozmianowym, 40 – godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy;
 4. Wymagane dokumenty:
 • Własnoręcznie podpisane CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach).
 • Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, a w przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy).
 • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • Oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA: przedłożone dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 marca 2018r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy ul. Kostrzyńska 13a lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO TERAPEUTA/INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ” (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data doręczenia do Środowiskowego Domu Samopomocy). Dokumenty, które wpłynął po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje
 • Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione listownie i telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Górzyca.