INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW Gminy Górzyca

 

Zawiadamiam, że XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Górzyca VIII kadencji odbędzie się 24 czerwca  2021 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy (Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy  ul. Polna 8/1).

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Gminy.

4.      Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.      Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Górzyca za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Górzyca wotum zaufania.

7.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Górzyca za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Górzyca za 2020 r.

a)      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Górzyca za 2020 rok.

b)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Górzyca za 2020 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek za pojemniki na terenie Gminy Górzyca.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia  z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego w postaci "Zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i zapobieganiu bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy".

11.  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy  za 2020 rok.

12.  Plan działań szkół i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy w okresie wakacyjnym

13.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

14.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o treści złożonych interpelacji   i zapytań od poprzedniej sesji oraz odpowiedzi na nie.

15.  Wolne wnioski i informacje.

16.  Sprawozdania komisji Rady o ich pracach w okresie międzysesyjnym lub  w sprawach projektów uchwał.

17.  Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Krzysztof Bańka