Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Załatwianie spraw obywateli przez stanowiska pracy Urzędu Gminy oraz jednostki organizayjne gminy:

Wójt Gminy
Robert Stolarski

tel. 759 12 11  w. 30
e-maili  ug@gorzyca.pl
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
-   w każdy poniedziałek miesiąca w godz. od 8°° do l 6 00 (pokój nr 8)

Zastępca Wójta  Anna Kwiek - Judycka  tel. 759 -12-11 wew. 42
Wykonuje zadania Zastępcy  określone odrębnymi zarządzeniami Wójta oraz bezpośrednio prowadzi sprawy:        
- wydawania zezwoleń na wycinkę drzew
- wydawanie zezwoleń  na świadczenie usług komunalnych,
- prowadzenie postępowania w zakresie  ocen oddziaływania na środowisko
- nadzór nad przestrzeganiem  Regulaminu porządku i czystości  w gminie
-sprawy z zakresu ochrony przyrody  i lasów
- sprawy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego
-prowadzenie Funduszu Ochrony  Środowiska i przyjmowanie wniosków o usuwanie azbestu
-współpraca z CZG -12 i dokumentowanie spraw związanych  z przynależnością gminy do Celowego Związku Gmin CZG-12
- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej . w tym  melioracja szczegółowa i podstawowa oraz współpraca z Wojewodą  w zakresie spraw  gospodarki wodnej dot. kanałów i rzek
-z zakresu ochrony przed powodzią.

Sekretarz Gminy
Maria Palichleb

Tel. 759-12-11 w. 24 
-   Koordynuje i zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy i organizację jego pracy;
-   Odbiera oświadczenia woli testatorów (sporządza testament).

Skarbnik Gminy
Beata Gołębiowska

Tel. 759-12-11 w .36
- Koordynuje i nadzoruje gospodarkę finansową gminy.


Kierownik USC i sprawy z zakresu oświaty Katarzyna Pakos
Tel. 759 12 11 wew. 43 Załatwia  sprawy:
-   wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku konkordatowego
-    sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
-   udzielanie ślubów - niekonkordatowych (zawieranie związku małżeńskiego
      przez Kierownika USC)
-   wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych
      osobowych
-   zgłoszenie urodzenia dziecka
-   zgon - rejestracja
-   przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
-   nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie
z zakresu oświaty:
-dowóz uczniów  do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę poza terenem gminy
-prowadzenie Systemu Informacji Oświatowych
-zwrot dla pracodawców środków finansowych poniesionych na przyuczenie i naukę  młodocianych
-inne sprawy związane z funkcjonowaniem szkół publicznych i niepublicznych, w tym rejestracja szkół i przedszkoli niepublicznych.

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, stypendiów szkolnych i archiwum zakładowego- Krystyna Nowakowska
Tel.759-12-11 w. 44 Załatwia sprawy:
- zameldowanie i wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
- nadawanie numeru PESEL
- aktualizacja stałego rejestru wyborców i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie
-  kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży
-  przyznawanie stypendiów szkolnych,
-prowadzenie archiwum zakładowego.

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej  Agnieszka Malecka
Tel. 759 1211 wew. 28  
koordynuje  zadaniami  referatu oraz nadzoruje  Zakład Gospodarki Komunalnej  w Górzycy w zakresie  spraw komunalnych i mieszkaniowych. Ponadto bezpośrednio  prowadzi sprawy:
-   sprzedaż, dzierżawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz organizacja przetargów w tym zakresie
-   podział nieruchomości
-   odpisy dokumentów teczek gospodarstw
-   wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno —rentowych i sporządzanie zeznań świadków
-   udzielanie informacji o numerach Ksiąg Wieczystych
-   współpraca z geodetami i rzeczoznawcami majątkowymi
-   udzielanie informacji o przepisach prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.
- prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i łowiectwa

Stanowisko pracy ds. budownictwa , inwestycji ,gospodarki przestrzennej i dróg  w Referacie  Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Sławomir Czapłon
Tel. 759 12 11 wew. 21 Załatwia sprawy:
-   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
-   wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
-   prowadzenie spraw studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz udostępnienie do celów publicznych
-   wydawanie postanowień dotyczących podziału nieruchomości
-   prowadzenie inwestycji gminnych i prowadzenie obiektów budowlanych stanowiących własność gminy
-   współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Słubicach w sprawie nadzoru budowlanego na terenie gminy
-   prowadzenie spraw z zakresu dróg  gminnych ( ewidencja, oznakowanie i modernizacja oraz   współpraca z zarządcami dróg publicznych , krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
- koordynacja przewozów  środkami komunikacji publicznej (PKS  i  PKP)
   na terenie gminy.
- prowadzenie spraw inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia  w energię elektryczną, energię odnawialną i gaz 

Kierownik  Zespołu ds. Funduszy UE,  sekretariatu i  promocji gminy.
Agnieszka Pilarska Tel.759-12-11 wew.32
 Załatwia sprawy:
-Kierowanie i koordynowanie pracą Zespołu ds. Funduszy UE oraz opracowywanie i realizacja  projektów unijnych  gminy  ,
-obsługa sekretariatu wójta i  sekretarza gminy
- obsługa i  odbieranie korespondencji  e-mailowej wpływającej do urzędu
- prowadzenie spraw z zakresu  promocji gminy , w tym  przygotowywanie  materiałów promocyjnych i informacyjnych  na potrzeby gminnej strony internetowej oraz  Biuletynu Informacji Publicznej
-współpraca  z przedstawicielami urzędów  i instytucji w sprawach związanych z  Unią Europejską
- promocja gminy i współpraca z mediami
- prowadzenie spraw zakresu funduszu soleckiego


Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych Grażyna Staniszewska
Tel. 759 12 11 w .20 Załatwia sprawy:
-   współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach w zakresie zatrudniania bezrobotnych i stażystów
-  koordynowanie zadań związanych ze sprawozdaniami GUS
-  prowadzenie spraw kadrowych  i  sporządzanie umów o pracę
-   prowadzenie ewidencji i zbiory przepisów prawnych  oraz ich udostępnianie (Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego)  ze zbiorów programu komputerowego dla mieszkańców gminy
-    rejestracja korespondencji przychodzącej  i  wychodzącej  z Urzędu Gminy
-   prowadzenie spraw skarg i wniosków
-   prowadzenie rejestru  upoważnień i pełnomocnictw wydanych dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
-  prowadzenie rejestru zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
- prowadzenie  dokumentacji organizacyjnej Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
-   gromadzenie i udostępnianie do wglądu publicznego oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne.

Samodzielne stanowisko ds. samorządowych Grażyna Markowska
Tel. 7591211  wew. 20
-  prowadzenie obsługi  Rady Gminy i komisji  oraz obsługa posiedzeń  Wójta  jako organu wykonawczego gminy
-   udostępnianie informacji publicznej dotyczącej posiedzeń Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy
-  prowadzenie i   udostępnianie rejestru przepisów prawa miejscowego uchwalanych przez Radę Gminy oraz  Wójta
 - prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy  i rejestru zarządzeń Wójta Gminy jako organu  wykonawczego gminy
-   gromadzenie i udostępnianie do wglądu publicznego oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy
-   prowadzenie spraw sołectw gminy
-  prowadzenie spraw  związanych   z wyborami  samorządowymi , Sejmu i Senatu ,Prezydenta oraz do Parlamentu Europejskiego.


Samodzielne stanowisko pracy ds. podatków, opłat i  funduszy strukturalnych dla rolnictwa Tomasz Nerko
Tel. 75912 11 wew. 33
Załatwia sprawy:
-   podatek od środków transportowych  (wymierzanie podatku, odroczenia, umorzenia, raty)
-   podatek rolny ( wymierzanie podatku, odroczenia, umorzenia, raty)
-   podatek od nieruchomości (wymierzanie podatku, odroczenia, umorzenia, raty)
-   zwolnienia od podatku za grunty wyłączone z produkcji rolnej
-   wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych (użytki rolne i ha przeliczeniowe) oraz o dochodzie z gospodarstwa rolbnego
-   wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
-   zwrot podatku akcyzowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej
-   koordynacja i współpraca z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Słubicach w zakresie dopłat bezpośrednich dla rolników.


Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji finansowej
Kamila Hadryś

Tel. 7591211 wew. 33 Załatwia sprawy:
-   wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
-  egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz należności wynikających z zawartych umów cywilno- prawnych
-   współpraca z organami egzekucyjnymi (Urząd Skarbowy i Komornik w zakresie ściągania zaległości podatkowych oraz innych należności)
-   wydawanie innych zaświadczeń podatkowych
-zaopatrzenie materiałowe Urzędu Gminy .

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, zamówień publicznych i informacji niejawnych Ewa Kulica
Tel.759-12-11-w. 41 Załatwia sprawy:
-   rejestracja przedpoborowych i pobór;
-   nadawanie świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej;
-   nadawanie przydziałów osobowych do formacji obrony cywilnej;
-   prowadzenie innych  spraw  z zakresu zarządzania kryzysowego
-  pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta Gminy ds. informacji niejawnych
-  prowadzenie centralnego rejestru  umów  zawieranych przez   Gminę
-   prowadzenie przetargów na zamówienia publiczne.
            
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej ,  spraw społecznych  i  ochrony danych osobowych  Ewa Piechota
Tel .759-12-11 wew. 26
Załatwia sprawy:
-   wpis, zmiana i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
-   wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
-   wydawanie decyzji na prowadzenie zgromadzeń, zbiórek publicznych i imprez masowych
-  z zakresu kultury i sportu ,  w tym  prowadzenie  Rejestru instytucji  kultury na terenie gminy
- prowadzenie rejestru zawartych porozumień  międzygminnych
-  dokumentowanie współpracy gminy  w Stowarzyszeniu  Gmin Polskich  Pro Europa Viadrina.
- sprawy zdrowia , w tym  oświata i profilaktyka zdrowotna  i funkcjonowanie aptek
 - prowadzenie spraw z zakresu ochrony  danych osobowych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi , opracowywanie programów współpracy  i organizowanie  konkursów ofert na realizację zadań publicznych  oraz rozliczanie dotacji .
-współpraca z policją.


Samodzielne stanowisko pracy ds.  informatycznych i telekomunikacji Tomasz Raźny tel.795 12-11 w.40
Prowadzi sprawy:
- nadzór  na prawidłowym funkcjonowanie sieci  komputerowych w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych  gminy
- wdrażanie programów komputerowych  i ich aktualizacja
-administrowanie w porozumieniu z Sekretarzem  Gminy Biuletynem Informacji Publicznej i internetową  stroną  gminy
-obsługa informatyczna  wyborów
-administrowanie komputerowe  bezpieczeństwem danych osobowych ,

Pełnomocnik  Wójta ds. osób niepełnosprawnych, dodatków mieszkaniowych i systemu gospodarki odpadami Grzegorz Dereń
Tel.095 759 -12-11 wew. 27
Prowadzi sprawy:
- udzielanie wszechstronnej pomocy  osobom niepełnosprawnym  w organizacji
życia  zawodowego i społecznego ,
- współpraca z PEFRON w Zielonej Górze  w zakresie realizacji programów dla osób  niepełnosprawnych, pozyskanie  pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych  i pomoc w nabyciu sprzętu rehabilitacyjnego, oraz współpraca z PCPR w Słubicach ,
- prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie spraw z zakresu systemu gospodarki odpadami ( przyjmowanie deklaracje śmieciowych, wydawanie decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłat za usuwanie odpadów komunalnych, księgowanie wpłat za odpady komunalne i wystawianie upomnień w tym zakresie.


Maria Hołubowicz
Tel. 759-15-27, 759-11-41 (OPS w  Górzycy)
Pełni  funkcję Przewodniczącej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .Komisja odbywa posiedzenia raz w miesiącu oraz członkowie komisji pełnią dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca  w OPS w Górzycy , który jest siedzibą komisji. Realizatorem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

Jednostka organizacyjna gminy:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. l Maja 14/2
Kierownik: Zbigniew Nerko

Tel. 759-12-73
Kieruje Zakładem, którego przedmiotem działania jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej gminy Górzyca poprzez prowadzenie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności:
-   administracja komunalnymi  zasobami  mieszkaniowymi  i lokalami  użytkowymi, w tym zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,
-   obsługa wodociągów i zaopatrzenie w wodę, w tym  zawieranie umów na  dostarczanie wody i naliczanie opłat za wodę
-    obsługa kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków, w tym zawieranie umów na odprowadzanie ścieków i naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków
-    prowadzenie cmentarzy komunalnych i pobieranie opłat
-   utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni, parków komunalnych;
-   prowadzenie targowisk i przystanków autobusowych;
-   załatwianie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na włączanie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- nadawanie numerów  porządkowych nieruchomości oraz kontrola w tym zakresie
- nadzór na oświetleniem ulicznym w gminie
- prowadzenie  zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej i ich ewidencja oraz wyłapywanie psów.

Jednostka organizacyjna gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy, ul. Kostrzyńska 15 a Kierownik: Edyta Danicka
Tel. 759 – 15 – 27
Kieruje Ośrodkiem oraz Środowiskowym Domem Samopomocowym.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą
zadań zleconych i zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na
terenie Gminy Górzyca.
Ośrodek  jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W Ośrodku załatwiane  są sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych  i alimentacyjnych. Przy OPS działa Klub Seniora .

Jednostka organizacyjna gminy
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy
ul. Polna 8/2
Dyrektor: Małgorzata Gniewczyńska
Tel. 759-12-36
Kieruje Ośrodkiem, którego podstawowym celem jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty w zakresie tworzenia, upowszechniania kultury i edukacji
kulturalnej.
GOK administruje Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy oraz
świetlicami wiejskimi. Realizuje również sprawy z zakresu kultury fizycznej,
sportu i turystyki. zarządzając także Kompleksem Sportowo –Rehabilitacyjnym w Górzycy .
Prowadzi:
-   wynajem sal oraz urządzeń znajdujących się w świetlicach wiejskich oraz CSPN i  Kompleksie Sportowo –Rehabilitacyjnym
-   wynajem ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w Żabicach;
-   ewidencjonowanie zawiadomień imprez artystycznych i rozrywkowych organizowanych przez osoby fizyczne i inne podmioty.
- prowadzi  pracownię  kulturalną dla dzieci  w wieku od 4-5 lat.

Jednostka organizacyjna gminy
Gminna Biblioteka Publiczna   w Górzycy
Siedziba mieści się w Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich

Ul. Polna 8/2
Dyrektor: Alicja Kucharczyk

Tel.7-59-12-51
Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię  w Górzycy oraz filię biblioteczną w
Czarnowie, obie biblioteki  są wyposażone w sprzęt komputerowy  do nieodpłatnego korzystania przez czytelników  pozyskanego  w ramach programu „ IKONKA”. Prowadzone są  też punkty biblioteczne w Pamięcinie i Żabicach.
Jednostka organizacyjna gminy
Zespół Szkół w Górzycy
Ul. Wolności 17
Dyrektor: Ewa Thiemann
Tel. 7- 59- 12- 28
W skład Zespołu Szkół wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego i Gimnazjum Publiczne.

Jednostka organizacyjna gminy
Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie

Ul. Plac Wolności 8
Dyrektor: Maria Jęczmienna
Tel.7-59-12-79

Jednostka organizacyjna gminy
Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach
Ul .Października 12
Kierownik Monika Karasińska
Tel.95 759 12-08

Przedmiotem działania Warsztatu jest  rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych  finansowana przez PEFRON  , które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności uzyskały wpis upoważniający do uczestniczenia w terapii zajęciowej.

Jednostka organizacyjna gminy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy
ul. Kostrzyńska 15 A
Kierownik: Joanna Tarabuła. Tel.95 759-15-27

  Środowiskowy  Dom Samopomocy wykonuje zadania określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, jest  jednostką pobytu dziennego  obejmującą wsparciem osoby upośledzone umysłowo (typ B) lub wykazujące  inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych  (typ C).
Skierowanie do ŚDS wyżej wym. osób następuje w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy.

 

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Raźny
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Raźny
Data wprowadzenia:2009-02-16 08:49:22
Opublikował:Tomasz Raźny
Data publikacji:2009-02-16 09:03:11
Ostatnia zmiana:2015-07-14 11:26:28
Ilość wyświetleń:10470

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij