Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Wybory ławników na kadencję lat 2012-2015

Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) określa, iż najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych ławników. Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Rada Gminy Górzyca wybiera do Sądu Rejonowego w Słubicach – 6 ławników w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kto może zgłosić kandydata na ławnika sądowego ?
Kandydatów na ławników do 30 czerwca 2011 r. zgłaszają radom gmin:
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinni wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujący stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia – druk do pobrania będzie udostępniony po uprawomocnieniu się przepisów prawa - dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby – druk do pobrania pod artykułem
Zapytanie o osobę należy kierować na adres:
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy Sadzie Okręgowym w Zielonej Górze
pl. Słowiański 1
lub
przy Sadzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33

opłata za informację o osobie 50,- zł znakami opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty sądowej do nabycia w KRK lub kasach sądów powszechnych,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – druk do pobrania pod artykułem,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona – druk do pobrania jak w pkt. 2,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ponadto należy dołączyć:

• W przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie lub inną organizację:
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

• W przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli:
listę obywateli potwierdzających zgłoszenie kandydata – druk do pobrania pod artykułem.


Wymagane druki dostępne są również w Urzędzie Gminy w Górzycy Biuro Obsługi Interesanta.

Uwaga:
1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
2. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
3. Zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych lub które wpłyną po upływie określonego terminu pozostawia się bez dalszego biegu.
4. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.
5. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba umieszczona na liście obywateli.

Karty zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Górzycy ul. 1 Maja 1, Biuro Obsługi Interesanta tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 - 15:00.

                                                                                  Wójt Gminy Górzyca

                                                                                  (-) Robert Stolarski

 

Załączniki

karta zgłoszenia kandydata na ławnika (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LISTA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE ławnicy (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie - inf_ o osobie (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Markowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Markowska
Data wprowadzenia:2011-05-31 09:05:12
Opublikował:Grażyna Markowska
Data publikacji:2011-05-31 09:08:59
Ostatnia zmiana:2011-06-14 07:56:59
Ilość wyświetleń:1173
Gmina Górzyca
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij