W roku 2020 płyty azbestowe oraz wyroby zawierające azbest zostały usunięte wraz z demontażem z 3 nieruchomości, zaś z 9 nieruchomości został usunięty azbest który był składowany na terenie nieruchomości. Mieszkańcy otrzymali 70% dofinansowania do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Łącznie zostało usunięte 18.02 Mg wyrobów zawierających azbest. Prace zostały sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 70%, pozostałe 30 % to wkład własny mieszkańców gminy Górzyca.
Azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Zagrożenie dla zdrowia pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzy włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, ale również podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji. Wyroby zawierające azbest odznaczają się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Cechuje się również słabym przewodnictwem ciepła oraz prądu, co spowodowało jego stosowanie jako materiały izolacyjne, a przede wszystkim pokrycia dachowe.
Włókna azbestowe trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wydychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i układ pokarmowy. Właściwości chorobotwórcze włókien azbestowych zależą od takich czynników jak rodzaj azbestu, wymiar i kształt włókien, ich stężenie, czas ekspozycji organizmu na ich działanie. Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu.
Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:
- pylica azbestowa (azbestoza)
- rak płuc
- międzybłoniak opłucnej
- przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.
Zachęcamy mieszkańców gminy do wymiany azbestowych pokryć dachowych oraz usunięcia wyrobów zawierających azbest na swoich posesjach. Gmina Górzyca w 2020 r. również będzie ubiegała się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Górzyca”.
Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem dofinansowania, w roku 2020, na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Górzyca, pok. nr 16, tel. 95 759 18 92.