Numer sprawy:
GWOŚ.631.2.2019

Data założenia:
2019-07-03

Temat:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z jednej studni wierconej SW-2 na działce o nr. ewid. 8/8 obręb Górzyca, gmina Górzyca.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: