Zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996. (Dz. U 2013 poz. 1399 z póz zmianami) po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nie zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca podmiotem odbierającym odpady w okresie 1.07.2013 - 30.06.2014 była firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul.Podmiejska 19 66-400 Gorzów Wielkopolski. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Górzyca w wyżej wskazanym okreie była Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Długoszyn, 80 69-200 Sulęcin. Gmina Górzyca osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 157,8 %. Gmina była obowiązana ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo. Gmina Górzyca osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,9 %. Gmina była obowiązana osiągnąć poziom – do nie mniej niż 12 % wagowo. Gmina Górzyca osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy Górzyca odpadów komunalnych – 100%. Gmina była obowiązana osiągnąć poziom - 36 %.