Załącznik do Uchwały

                                                               Rady Gminy w Górzycy

                                                                     Nr IV/37/2003 Rady Gminy
                                                                           w Górzycy z dnia 28.02.2003 r.

 

 

STATUT JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

(SOŁECTW)

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa i teren działania

 

 

§ 1

 

1.        Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców sołectwa.

2.        Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: Sołectwo.

 

§ 2

 

1.        Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy której mieszkańcy wspólnie 

 z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Górzyca.

2.       Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie przepisów prawa,                a w szczególności:

1)         Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591).

2)         Statutu gminy Górzyca.

3)         Niniejszego statutu.

 

§ 3

 

1.       Teren działania sołectwa obejmuje wieś Radówek. 

§ 4

 

Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych, o których mowa

 

w § 3 sprawuje Rada Gminy w Górzycy.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Organizacja i zakres działania

 

 

§ 5

 

1.        Organami sołectwa są:

1)         zebranie wiejskie, jako organ uchwałodawczy,

2)         sołtys (przewodniczący), jako organ wykonawczy,

3)         rada sołecka, jako organ wspomagający sołtysa (przewodniczącego).

2.        Zebranie wiejskie (mieszkańców) może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa na przykład komisje, określając zakres ich działania.

 

§ 6

 

1.        Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy:

1)         udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,       kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkiwania,

2)         kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3)         organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

4)         tworzenia pomocy sąsiedzkiej,

5)         sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

2.        Samorządowi mieszkańców sołectwa, rada gminy może przekazać wyodrębnioną część mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy, którą sołectwo zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami.

3.        Realizując zadania, o którym stanowi ust. 2, organy samorządu mieszkańców sołectwa rozporządzają dochodami z tego źródła i ponoszą odpowiednie nakłady związane z tym mieniem do wysokości uzyskanych dochodów.

4.       Sołectwo może gospodarować samodzielnie środkami przyznanymi do ich dyspozycji w budżecie gminy.

5.       Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych                           w Statucie Gminy i w innych uchwałach Rady Gminy.

 

 

§ 7

 

Zadania określone w § 6 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje

w szczególności poprzez:

1)         podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2)         opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców sołectwa,

3)         współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę gminy konsultacji społecznej projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)         występowanie z nioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5)         współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołectwa,

6)         ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

 

§ 8

 

Zebranie wiejskie (mieszkańców) opiniuje, w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez radę gminy projekty uchwał w sprawach:

1)       planu zagospodarowania przestrzennego,

2)       plany budżetu na dany rok,

3)       przepisów prawa miejscowego,

4)       innych uchwał rady gminy.

 

§ 9

 

1.       Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi gminy jako organowi  wykonawczemu gminy.

2.        Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.

3.        O sposobie załatwienia spraw informuje się zebrania wiejskie lub sołtysa.

 

§ 10

 

Samorząd mieszkańców sołectwa posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy.

 

 

 

§ 11

 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców sołectwa nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

 

ROZDZIAŁ III

 

Sołtys i Rada Sołecka

Przewodniczący i Zarząd

 

§ 12

 

1.        W celu rozwinięcia aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a radą i Wójtem Gminy mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa (przewodniczącego) i radę sołecką.

2.        Kadencja sołtysa (przewodniczącego) rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie mieszkańców sołectwa trwa 4 lata.

3.        Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim mieszkańców zwoływanym przez Wójta gminy, nie później jak 6 m-cy po wyborach do rad gmin.

4.        Pełnienie funkcji sołtysa (przewodniczącego) ma charakter społeczny.

 

§ 13

 

1.        Do obowiązków sołtysa (przewodniczącego) należy w szczególności:

1)         zwoływanie zebrań wiejskich (mieszkańców),

2)         zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,

3)         działania stosownie do wskazań zebrania wiejskiego (mieszkańców), rady gminy i wójta gminy,

4)         wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

5)         reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy i wójta,

6)         uczestniczenie w naradach sołtysów (przewodniczących) zwoływanych okresowo przez wójta,

7)         pełnienie roli mężów zaufania w miejscowym środowisku.

2.        Na zebraniach wiejskich sołtys (przewodniczący) przedkłada informacje o swojej działalności.

3.        Sołtys (przewodniczący), korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 14

 

1.        Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach rady gminy z urzędu, bez prawa udziału w głosowaniu.

2.        Na posiedzeniach wójta gminy, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa wójt gminy zaprasza sołtysa (przewodniczącego) do udziału w tym posiedzeniu.

3.        Na sesjach rady gminy i posiedzeniach wójta gminy oraz posiedzeniach stałych komisji rady sołtysowi (przewodniczącemu) przysługuje prawo występowania z głosem doradczym i może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.

4.        Rada sołecka składa się z 3 – 7 osób.
Liczbę ustala zebranie wiejskie (mieszkańców).

5.        Rada może ustanowić zasady na jakich sołtysowi – przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

6.       Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych, sołtysa o sesji Rady Gminy.

 

§ 15

 

1.        Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys (przewodniczący) trwale współdziała z radą sołecką.

2.        Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy sołtys (przewodniczący).

3.        Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

1)       opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu (mieszkańcom) projektów programów pracy,

2)       przygotowanie wraz z sołtysem (przewodniczącym) zebrań wiejskich (mieszkańców), ustalenie propozycji porządku dziennego zebrań oraz przygotowanie projektów uchwał tych zebrań,

3)       inicjowanie oraz organizowanie czynów społecznych mieszkańców sołectwa dla zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców,

4)       podejmowanie i utrzymywanie współpracy z innymi instytucjami samorządowymi i społecznymi działającymi na terenie sołectwa,

5)       zasięganie opinii i przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i wiejskiego (mieszkańców),

6)       występowanie z inicjatywą rozwiązania problemów społeczności wiejskiej do organów gminy,

7)        udzielanie sołtysowi (przewodniczącemu) pomocy w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego oraz ewentualnego zarządzania majątkiem będącym w dyspozycji sołectwa,

8)       wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach,

 

4.        Na zebraniach wiejskich (mieszkańców) sołtys (przewodniczący) składa informację o działalności  rady sołeckiej.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zasady i tryb zwoływania
zebrań wiejskich (mieszkańców)
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

 

§ 16

 

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim maja wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 

§ 17

 

Zebranie wiejskie zwołuje sołtys (przewodniczący):

1)         z własnej inicjatywy,

2)         na żądanie co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3)         na polecenie rady gminy lub wójta gminy,

 

§ 18

 

1.        Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.        Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys (przewodniczący) podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w sołectwie na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zebrania.

3.        Zebrania wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców rady gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

 

§ 19

 

1.        Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

2.        Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zebranie odbywa się w drugim terminie ogłoszonym przez organ zwołujący. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych.
Ogłoszenie o zebraniu zawiera również termin drugiego zebrania w wypadku braku quorum.

3.        Zebranie wiejskie otwiera sołtys (przewodniczący) i przewodniczy jego obradom.

4.        Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa (przewodniczącego).

5.        Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z rada sołecką.
Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

6.        Obowiązkiem sołtysa (przewodniczącego) jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu, w przypadku powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy.

 

§ 20

 

W celu udzielenia sołtysowi (przewodniczącemu) stałej pomocy  w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt gminy wyznacza poszczególnych pracowników urzędu gminnego lub kontaktów z sołectwem.

 

§ 21

 

1.        Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2.        Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretna sprawą.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej
Przewodniczącego Zarzadu

 

 

 

§ 22

 

1.        Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa (przewodniczącego) i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt gminy. W tym celu Wójt gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Za akceptacja przewodniczącego rady gminy, Wójt może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego rady gminy.

2.        Postanowienie  Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa (przewodniczącego) podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczona data zebrania.

 

 

§ 23

 

1.        Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa (przewodniczącego), rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2.        O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej obecności liczby mieszkańców, wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców.

3.       Uczestnicy zebrania wiejskiego uprawnieni do głosowania, na którym przeprowadza się wybory są  zobowiązani do podpisywania listy obecności.

4.        Karty wyborcze przeznaczone do wyboru samorządu wiejskiego winny być opatrzone pieczęcią urzędową Urzędu Gminy w Górzycy.

 

§ 24

 

1.        Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania.

Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa (przewodniczącego) lub członka rady sołeckiej.

2.        Do zadań komisji należy:

1)       przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2)       przeprowadzenia głosowania,

3)       ustalenia wyników wyborów,

4)       ogłoszenie wyników wyborów,

5)       sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3.        Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

 

 

 

 

§ 25

 

1.        Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez stałych mieszkańców sołectwa (zebrania) uprawnionych do głosowania.

2.        W pierwszej kolejności należy prowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa (przewodniczącego). W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

 

 

§ 26

 

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

§ 27

 

Wyboru i odwołania sołtysa (przewodniczącego) i wyboru członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

 

§ 28

 

1.        Sołtys (przewodniczący) i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływam kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2.        Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.

3.        Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej, albo poszczególnych członków rady uchwala Rada Gminy ustalając miejsce, dzień, godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

4.        Wnioski o odwołanie kierowane są do rady bądź Wójta gminy.

5.        O odwołanie mogą występować:

a)       rada bądź Wójt gminy,

b)       organizacja społeczna, polityczna, stowarzyszenie, instytucja gospodarcza, spółdzielnia itp., działające na terenie sołectwa,

c)       mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 1/5 podpisów uprawnionych do głosowania sołectwa.

6.        Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia rada gminy nie nadaje biegu.
Rozpatrywane są wnioski:

a)       stawiające zarzuty niewywiązywania się z obowiązków statutowych,

b)       nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego,

c)       wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

7.        Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się beż usprawiedliwionych przyczyn.

8.       Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. Niestawiennictwo osób o których mowa w ust. 1 na zebraniu wiejskim, na którym ma być dokonywane odwołanie jest równoznaczne z wysłuchaniem.

9.        Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje „Komisję odwoławczą”, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

10.     Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

11.     Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

12.     Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące nieważność sprawowania urzędu przez sołtysa jest równoznaczne z zarządzeniem przez Wójta gminy wyborów uzupełniających.

13.    Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 29

 

Zmiany statutu dokonuje rada gminy.

 

§ 30

 

W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Wójt gminy.