Zamawiający:
Gmina Górzyca

Tytuł przetargu:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Górzyca

CPV:
"90500000-2 Usługi związane z odpadami
" 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
" 90512000-9 Usługi transportu odpadów
" 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych


Tryb zamówienia:
1Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać: uprawnienia do wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych:
- posiada wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Górzyca.
W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie. W zakresie wymaganych uprawnień należy uznać za wystarczające, gdy uprawnienie posiadał będzie co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, jeżeli:
a) Wykonali lub wykonują należycie usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 300 000 zł brutto zamówienia.
b) Dysponują lub będą dysponować co najmniej w celu realizacji zamówienia:
1) dwoma pojazdami z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych),
2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
3) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.


Termin realizacji:
12 miesięcy od 01.12.2021 do 30.11.2022

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Kulica - procedura zamówień publicznych, Ewelina Pakos - sprawy merytoryczne dotyczace przedmiotu zamówenia

Miejsce składania ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Nr 2021/BZP00197094/01

Oferty można składać do:
2021-10-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-10-11 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
cena 60%, aspekt ekologiczny ( waga 40% )

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące