Zamawiający:
Gmina Górzyca

Tytuł przetargu:
"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnów

CPV:
45233120-6, 45233220-7, 4500000-8 , 45233222-1

Tryb zamówienia:
w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Termin realizacji:
pięć miesięcy ( 150 dni) od podpisania umowy tj. do 30.11.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Kulica , Czapłon Sławomir

Miejsce składania ofert:
Składanie ofert następuje za pośrednictwem przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty można składać do:
2021-06-16 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2021-06-16 godz: 09:10

Miejsce otwarcia ofert:
Składanie ofert następuje za pośrednictwem przy użyciu miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

Kryteria wyboru:
cena 60% , okres gwarancji 40%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Zamawiajacy przeznacza na realizacje zamówienia kwote 1 160 000,00

Firmy uczestniczące