Zamawiający:
Gmina Górzyca

Tytuł przetargu:
Rozbudowa szkoły podstawowej im. "Kresowian" w Czarnowie poprzez budowę odrębnego budynku szkolno-przedszkolnego i remont istniejącego budynku szkolnego"

CPV:
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


Tryb zamówienia:
tryb podstawowy art 275 pkt 1 p.z.p.

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że posiada środki finansowe w wysokości 300 000 zł lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane, budowa, remont lub przebudowie budynku/ów o wartości minimum 500 000 zł brutto każda, oraz potwierdzi, że roboty zostały wykonane należycie,
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem ( kierownikami) budowy posiadającym stosowne uprawnienia budowlane tj. wymagane są uprawnienia konstrukcyjno- budowlane.


Termin realizacji:
19 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie proceduralnym: Ewa Kulica

Miejsce składania ofert:
mini portal

Oferty można składać do:
2021-05-31 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2021-05-31 godz: 09:10

Miejsce otwarcia ofert:
mini portal identyfikator 8b81bd54-102b-4f39-958b-7274e1587219

Kryteria wyboru:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie zawodowe projektanta - waga kryterium 20%.
3) Okres gwarancji na prace budowlano montażowe (g) - 20%


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Zamawiający przeznacza na wykonanie zamówienia kwotę 2 100 000 brutto.

Firmy uczestniczące