INFORMACJA

dla mieszkańców Gminy Górzyca

 

         Zawiadamiam że XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Górzyca  VIII kadencji odbędzie się 27 listopada 2020 r. (piątek)  o godz. 1300.

 

Obradowanie odbędzie się w zdalnym trybie, mając na uwadze  art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

Zastosowanym środkiem komunikowania się będzie telekonferencja.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.     Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Gminy.

4.     Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych     w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania  z nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Górzyca do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w 2021 r.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych w 2021 roku.

10.           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górzyca na 2021 rok.

11.           Plan działań Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy na 2021 rok – Kalendarz Imprez Sportowo-Kulturalnych.

12.           Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

13.           Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o treści złożonych interpelacji    i zapytań od poprzedniej sesji oraz odpowiedzi na nie.

14.           Wolne wnioski i informacje.

15.           Sprawozdania komisji Rady o ich pracach w okresie międzysesyjnym lub   w sprawach projektów uchwał.

16.           Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy.

                                                                      

                                                                      PrzewodniczącyRady Gminy

     (-) Krzysztof Bańka