Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Gminy Górzyca uchwały nr XX.119.2020 z dnia 30 października 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  miejscowości Górzyca.
Z treścią wyżej wymienionej uchwały oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy – ul. 1-go Maja 1, 69-113 Górzyca, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy w zakładce: ochrona środowiska i budownictwo › planowanie przestrzenne  ›  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górzyca.