Górzyca, dnia 15.06.2015

                                                                                  

                        Uczestnicy postępowania

                 o udzielenie zamówienia publicznego

ZP 271.1.15                                                                                                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Górzycy ul. Wolności 17  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. , poz. 907), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 4  złożoną przez Firma Remontowo Budowlana „ BUDMIR” Mirosław Stojanowski

Pamięcin 33 69-113 Górzyca

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 59 500 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium wyboru ofert: oferta otrzymała największą liczbę punktów – 100 punktów.

II.      Nie wykluczono żadnej oferty

III.    Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 80% współczynnik przewodzenia ciepła -  20%

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium cena

Liczba pkt

w kryterium

współczynnik przewodzenia ciepła

 

 

Razem

1.

Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych „UNIWERSAL” 74-400 Dębno

ul. Droga Zielona 7a

64

10

74

2.

Usługi Remontowo – Budowlane Roman Dębicki  Jenin  ul. Słoneczna 4   66-450 Bogdaniec

56

20

76

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane  „Neder – Pol ” s.c. ul. Młodych 12/5 66-400 Gorzów Wlkp.

73,20

20

93,20

4.

Firma Remontowo Budowlana „ BUDMIR” Mirosław Stojanowski  Pamięcin 33 69-113 Górzyca

80

20

100

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane  ELBEST

ul. Miernicza 20 66-400 Gorzów Wlkp.

70

20

90

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ARCHIPRO” Paulina Kraszewska  66-470 Kostrzyn nad Odrą

ul. Książęca 7  

73,30

20

93,30

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.