<>

Mając na uwadze art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) Wójt Gminy Górzyca podaje do publicznej informacji dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Do roku 2010 wykaz prowadzony był zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 827).

Od dnia 16 listopada 2010 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249). Jednocześnie utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2007r.

Wiele informacji o środowisku zawierają dokumenty objęte ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania w  publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz ten składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.