Wójt Gminy Górzyca ogłasza konsultacje społeczne  projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.” Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego mogą wnosić uwagi dotyczące projektu programu jego zapisów merytorycznych i proponowanych rozwiązań prawnych w zakresie w jakim projekt może wpływać na działalność statutową tych organizacji lub podmiotów wynikającą z ich właściwego statutu lub aktu wewnętrznego zrównanego ze statutem. Uwagi do projektu mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres epiechota@gorzyca.pl a także ustnie do protokołu, w terminie do dnia 17.09.2011 r.