O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy  Górzyca

 

Wójt    Gminy  Górzyca   ogłasza konsultacje społeczne projektu   Rocznego Programu Współpracy  Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.”

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  mogą   wnosić uwagi dotyczące projektu programu  jego zapisów merytorycznych i proponowanych rozwiązań prawnych  w zakresie w jakim  projekt może wpływać na działalność statutową tych organizacji lub podmiotów wynikającą z ich właściwego statutu lub aktu wewnętrznego zrównanego ze statutem.

Uwagi do projektu mogą być zgłaszane  pisemnie  bądź drogą elektroniczną na adres epiechota@gorzyca.pl a także ustnie do protokołu, w terminie  do dnia  03 lutego 2011r.