Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów

Zamawiający:
Gmina Górzyca
69-113 Górzyca
Ul. 1 Maja 1


Tytuł przetargu:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów

CPV:
45000000-7,- 45200000-9 , 45111200-0 , 45231110-9 , 45232421-9 , 45252127-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 225.000 euro

Warunki:
zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
5.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
I. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania określonego w SIWZ zadania w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto.
II. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100
5.1.2. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: co najmniej jedno zadanie inwestycyjne w zakres którego wchodziło wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych w ramach jednego zadania o minimalnej wartości zadania 200.000,00 zł brutto - potwierdzone dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające zgodnie z ustawą Prawo budowlane:
1) jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówieniaTermin realizacji:
15.10.2018

Osoba odpowiedzialna:
Sławomir Czapłon - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 95

Miejsce składania ofert:
pokój nr pok. nr 8, w sekretariacie

Oferty można składać do:
2018-07-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-07-26 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16 ( II piętro;

Kryteria wyboru:
cena 60%, termin wykonania 40%

Wadium:
13 000

Uwagi:
Dokumentacja techniczna pod adresem http://gorzyca2015.beep.pl/pliki/dokumentacja_techniczna/Dokumentacja_techniczna_Gmina_Gorzyca.zip
Przedmiary robót - http://gorzyca2015.beep.pl/pliki/dokumentacja_techniczna/Przedmiary_robot_przydomowe_oczyszczalnie.zip


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie nr 587176 (38.6kB)    
SIWZ (15MB)    
Załączniki do SIWZ (181kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Górzyca
Źródło informacji:Ewa Kulica
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Kulica
Data wprowadzenia:2018-07-11 12:49:02
Opublikował:Ewa Kulica
Data publikacji:2018-07-11 13:34:00
Ostatnia zmiana:2018-07-11 13:40:04
Ilość wyświetleń:326