Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa ulicy 1Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulica Ogrodową w miejscowości Górzyca

Zamawiający:
Gmina Górzyca

Tytuł przetargu:
Przebudowa ulicy 1Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulica Ogrodową w miejscowości Górzyca

CPV:
Główny przedmiot Roboty w zakresie budowy dróg - 45233120-6
Dodatkowe przedmioty Roboty drogowe - 45233140-2
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania - 45233222-1
Roboty rozbiórkowe - 45111300-1


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - brak warunków;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
I. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania określonego w SIWZ zadania w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto.
II. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
3) zdolności technicznej lub zawodowej
III. Wykazuje się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie dróg. Wartość każdego z wykazanych zadań nie może być niższa od kwoty 300.000,00 zł brutto.
IV. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót drogowych, w tym: Kierownik budowy: - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,


Termin realizacji:
31.08.2018

Osoba odpowiedzialna:
Pana Sławomir Czapłon - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 95 7591871e-mail budownictwo@gorzyca.pl, Pani Ewa Kulica - w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego tel.95 591891, e-mail e.kulica@gorzyca.pl.

Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego: pok. nr 8, w sekretariacie,

Oferty można składać do:
2018-02-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-02-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokoju nr 16 ( II piętro), w swojej siedzibie

Kryteria wyboru:
a) Cena oferty - 60%,
b) okres gwarancji - 40%


Wadium:
15000

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert (16.4kB)    
projekt budowlany (2.2MB)    
Przebudowa drogi opis (29kB)    
Przedmiar robót (73kB)    
Przekrój drogi (799.9kB)    
SIWZ (396.5kB)    
Zagospdarowanie terenu (2.6MB)    
Załącznik do siwz (38.9kB)    
Załącznik nr 8 do SIWZ (289.1kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (274.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy
Źródło informacji:Ewa Kulica
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Kulica
Data wprowadzenia:2018-02-08 09:16:19
Opublikował:Ewa Kulica
Data publikacji:2018-02-08 09:59:56
Ostatnia zmiana:2018-03-02 14:20:44
Ilość wyświetleń:973