Zamknij okno Drukuj dokument

Petycje

Wykaz petycji złożonych
w Urzędzie Gminy w Górzycy.

Lp.

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu wnoszącego petycję
lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Skan petycji

       Informacja

I

2016.06.26

Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

I/2016

      I/2016

II

 23.11.2017 (wpłynęło do Urzędu Gminy 12.12.2017)

 brak zgody na publikację danych osobowych

 I/2017

      I/2017

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Za pośrednictwem Urzędu Gminy w Górzycy mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Wójta Gminy Górzyca bądź Rady Gminy Górzyca.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego pisemną zgodą).

Forma petycji


Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Urzędu Gminy w Górzycy, Wójta Gminy Górzyca, bądź Rady Gminy Górzyca sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji  wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Urzędzie Gminy w Górzycy albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

Rozpatrywanie petycji


Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia

Miejsce składania petycji


Petycje skierowane do Wójta Gminy Górzyca bądź Rady Gminy Górzyca, składne za pośrednictwem Urzędu Gminy w Górzycy, można w szczególności:

1.     przesłać listownie, na adres:  Urząd Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca;

2.     przesłać elektronicznie na adres: ug@gorzyca.pl ;

3.     przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP);

4.     złożyć osobiście w siedzibie urzędu.

Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji


Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. Na stronie internetowej Gminy Górzyca niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Raźny
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Raźny
Data wprowadzenia:2016-06-01 13:09:19
Opublikował:Tomasz Raźny
Data publikacji:2016-06-01 13:09:19
Ostatnia zmiana:2018-01-12 09:02:14
Ilość wyświetleń:1875