Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Górzyca

Kolorowy pasek

Przebudowa ulicy 1Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulica Ogrodową w miejscowości Górzyca

Zamawiający:
Gmina Górzyca

Tytuł przetargu:
Przebudowa ulicy 1Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulica Ogrodową w miejscowości Górzyca

CPV:
Główny przedmiot Roboty w zakresie budowy dróg - 45233120-6
Dodatkowe przedmioty Roboty drogowe - 45233140-2
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania - 45233222-1
Roboty rozbiórkowe - 45111300-1


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - brak warunków;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
I. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania określonego w SIWZ zadania w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto.
II. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
3) zdolności technicznej lub zawodowej
III. Wykazuje się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie dróg. Wartość każdego z wykazanych zadań nie może być niższa od kwoty 300.000,00 zł brutto.
IV. Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót drogowych, w tym: Kierownik budowy: - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,


Termin realizacji:
31.08.2018

Osoba odpowiedzialna:
Pana Sławomir Czapłon - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 95 7591871e-mail budownictwo@gorzyca.pl, Pani Ewa Kulica - w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego tel.95 591891, e-mail e.kulica@gorzyca.pl.

Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego: pok. nr 8, w sekretariacie,

Oferty można składać do:
2018-02-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-02-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokoju nr 16 ( II piętro), w swojej siedzibie

Kryteria wyboru:
a) Cena oferty - 60%,
b) okres gwarancji - 40%


Wadium:
15000

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

projekt budowlany (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa drogi opis (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój drogi (799.9kB) Zapisz dokument  
SIWZ (396.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zagospdarowanie terenu (2.6MB) Zapisz dokument  
Załącznik do siwz (38.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 8 do SIWZ (289.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy
Źródło informacji:Ewa Kulica
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Kulica
Data wprowadzenia:2018-02-08 09:16:19
Opublikował:Ewa Kulica
Data publikacji:2018-02-08 09:59:56
Ostatnia zmiana:2018-02-08 10:00:15
Ilość wyświetleń:585

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij